Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Farnosť sv. Jána Nepomuckého HORNÉ SRNIE

 

od 1.7.2014 - ThMgr. Štefan Nižník
Po svojom príchode hneď začal s rekonštrukciou farskej budovy. Na prízemí sa urobila nová elektroinštalácia, omietky, zníženie stropov, plávajúce podlahy, výmena kotla a kuchynskej linky.

2000 - 2014   - ThMgr. Stanislav Lugowski
Jeho príchodom sa začali aktivity kresťansko-spoločenského rázu a marianského charakteru - Farimské slávnosti, kde sa stretávali a vytvárali spoločenstvo nielen veriaci z našej farnosti, ale aj z Trenčína, Drietomy, Jacoviec, Kysuckého Lieskovca a ďalších farností.

1992 – 2000 – ThMgr.  Maximilán Nosál
Jeho aktivity boli impluzmi pre život farnosti. Rozšíril miništrantský zbor a začlenil do neho aj chlapcov, ktorí navštevovali stredné školy. Rozšíril rady mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania a farníci vysoko ocenili zapojenie sa kňaza do kultúrnej, športovej a spoločenskej aktivity v obci. Jeho účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a spoločenských mimovládnych organizácii sa stala samozrejmosťou. Podporil iniciatívu F. Galku a začalo sa pravidelné stretnutie záujemcov o život vo farnosti - FARSKÉ SPOLOČENSTVO.
Počas jeho pôsobenia sa začala oprava farského kostola (oplechovanie strechy veže medeným plechom, oprava vonkajšej omietky veže a bočných lodí kostola) a príprava na trojročná príprava spojená s viacerými aktivitami na Veľké jubielum.

1968 – 1991 – Vdp. Jozef Štefánek
Bol poznačený krutosťou a neprajnosťou doby. Po dlhoročnom nesúhlase mocných vykonávať kňazskú službu a po násilnom odlúžení od spoločnosti pracoval v rôznych civilných profesiách, naposledy ako skladník. Svoju pozemskú púť ukončil v našej farnosti a pochovaný je na starom cintoríne.

1948 – 1968 – Vdp. Augustín Turček
Vo farnosti pôsobil po politických zemnách v rokoch 1948. Často musel čeliť rôznym vykonštruovaným obvineniam. Vybudoval pohyblivý betlehem, ktorý dodnes obdivuje veľa návštevníkov z blízkeho i vzdialeného okolia. Pripravil a realizoval elektrický pohon vežových zvonov, ktorý prvýkrát zazvonili pri jeho odchode do večnosti v roku 1968. Pochovaný je na starom cintoríne.

1937 – 1948 – Vdp. Anton Poslúch
Amibicózny kaplná, ktorý bol veľmi citlivý na výchovu mládeže a svojich farníkov všestranne viedol. Pripravil a realizoval rekonštrukciu kostola v neľahkom období vojny. Pomáhal aj pri riadení obce a ako člen obecnej rady pracoval vo finančnej komisii.

1926 – 1937 – Vdp. Cyril Žembery
Mimoriadne sa podielal na vzdelávaných mladých a na rozvoji kultúrnosti života občanov.

1898 – 1926 – Vdp. Ignác Diera
Ľudia si ho vo svojich spomienkach zachovali ako dobrého kňaza, výborného radcu a dobrodinca, napriek tomu, že on sám bol veľmi chudobný. Pochovaný je na starom cintoríne.

1864 – 1897 – Vdp. Štefan Ucsnay
Prvý správca farnosti a zároveň aj správca jednotriednej rímskokatolíckej ľudovej školy.

 

(Spracované podľa Horné Srnie - história a súčasnosť)

TOPlist